എന്താണ് പോസ്‌ട്രോമാറ്റിക് സ്ട്രസ് ഡിസോഡര്‍? | Post-Traumatic Stress Disorder | Healthy Selfieജീവിതത്തില്‍ നമുക്കുണ്ടായ ട്രോമ കാരണം വരുന്ന ആരോഗ്യ …

Source: Youtube