‘Garun a’ (It’s Spring) – Komitas Vardapet – Hendrik Jan van der Heiden, pianoԿոմիտասի «Գարուն ա» («Գարուն») խմբագրությունը նվիրված է դաշնամուրի ուսուցչուհի Մելինե Եղոյանի, ռեժիսոր Պիանո դպրոցական Ապելդորնին, Նիդերլանդներին: Hendrik Jan van der Heiden, դաշնամուր:

De bewerking van ‘Garun a’ (Het is Lente) van Komitas, is opgedragen Meline Yeghoyan, directeur Pianoschool Apeldoorn, https://www.pianoschoolapeldoorn.nl . Hendrik Jan van der Heiden, piano. Hendrik Jan heeft zijn eigen akkoorden onder de melodie van Komitas gezet.

Komitas Vardapet (Kudina, 1869 – Parijs, 22 oktober 1935) was een Armeens priester, componist, pianist, dudukspeler, zanger, koordirigent, volksliederenverzamelaar, musicoloog en dichter. Komitas wordt door de Armeniërs algemeen beschouwd als een van de belangrijkste musici uit de Armeense muziektraditie. Ruim dertig jaar voordat de Hongaarse componisten Béla Bartók en Zoltán Kodály zich bezighielden met transcripties van de Oost-Europese volksmuziek, hield Komitas zich bezig met de uiterst minutieuze studie van de volksmuziek in het huidige grensgebied van Armenië, Georgië. Daarmee geldt hij als een van de voorlopers van de etnomusicologie. Hij tekende duizenden Armeense volksliederen op. Zijn koor presenteerde Armeense muziek in veel Europese steden, onder meer lovend over Claude Debussy. Komitas vestigde zich in 1910 in Constantinopel om te ontsnappen aan mishandeling door ultraconservatieve geestelijken in Etchmiadzin en om Armeense volksmuziek voor te stellen aan een breder publiek. Hij werd op grote schaal omarmd door Armeense gemeenschappen, terwijl Arshag Chobanian hem de “redder van Armeense muziek” noemde. Tijdens de Armeense genocide – samen met honderden andere Armeense intellectuelen – werd Komitas in april 1915 door de Ottomaanse regering gearresteerd en naar een gevangenkamp gedeporteerd. Hij werd snel vrijgelaten onder onduidelijke omstandigheden en ervoer een zenuwinzinking en ontwikkelde een ernstig geval van posttraumatische stressstoornis (PTSS). De wijdverspreide vijandige omgeving in Constantinopel en verslagen van massale Armeense dodenmarsen en bloedbaden die hem bereikten, verergerden zijn fragiele mentale toestand nog verder. Hij werd voor het eerst in 1919 in een Turks militair opererend ziekenhuis ondergebracht en vervolgens overgebracht naar psychiatrische ziekenhuizen in Parijs, waar hij de laatste jaren van zijn leven in doodsangst doorbracht. Komitas wordt algemeen gezien als een martelaar van de genocide en is afgeschilderd als een van de belangrijkste symbolen van de Armeense genocide in de kunst.

The arrangement of ‘Garun a’ (It’s Spring) from Komitas, dedicated to Meline Yeghoyan. Hendrik Jan van der Heiden, piano. Hendrik Jan has made his own accords to the melody of Komitas. Hendrik Jan is an piano pupil of Meline Yeghoyan at Pianoschool Apeldoorn, The Netherlands.

Komitas Vardapet (Kudina, 1869 – Paris, 22 October 1935) was an Armenian priest, composer, pianist, duduk player, singer, choral conductor, national anthems collector, musicologist and poet. Komitas is generally regarded by the Armenians as one of the most important musicians of the Armenian musical tradition. More than thirty years before the Hungarian composers Béla Bartók and Zoltán Kodály were engaged in transcriptions of Eastern European folk music, Komitas was engaged in the most meticulous study of folk music in the current border region of Armenia, Georgia. In this way he is considered one of the forerunners of ethnomusicology. He drew up thousands of Armenian folk songs. His choir presented Armenian music in many European cities, including laudatory about Claude Debussy. Komitas settled in Constantinople in 1910 to escape ill-treatment by ultra-conservative clergymen in Etchmiadzin and to introduce Armenian folk music to a wider audience. He was widely embraced by Armenian communities, while Arshag Chobanian called him the “savior of Armenian music”. During the Armenian genocide – along with hundreds of other Armenian intellectuals – Komitas was arrested by the Ottoman government in April 1915 and deported to a prison camp. He was released quickly under unclear circumstances and experienced a nervous breakdown and developed a severe case of post-traumatic stress disorder (PTSD). The widespread hostile environment in Constantinople and reports of massive Armenian death marches and bloodbaths reaching him further exacerbated his fragile mental state. He was first housed in a Turkish military hospital in 1919 and then transferred to psychiatric hospitals in Paris, where he spent the last years of his life in mortal fear. Komitas is generally seen as a martyr of the genocide and has been portrayed as one of the most important symbols of the Armenian genocide in art.

Source: Youtube