ptsd jotaro v smol ptsd jotarohi
https://gamebanana.com/skins/192291
https://gamebanana.com/skins/191996
https://gamebanana.com/skins/192860
https://gamebanana.com/gamefiles/download/13826

Source: Youtube