Tag Archives: uploaden

Challenge for PTSD : Day4

Challenge for PTSD : Day4 ———————————————————————– 🏆รับคำท้า จากพี่​ #Piriya​Thongson​ เทพเจ้าดาต้าและไอที​ ให้วิดพื้น 25 ครั้ง  เป็นเวลา​ 5​ วันติดต่อกัน ———————————————————————— 📍รณรงค์ให้คนรู้จักโรค PTSD  สูญเสีย อย่าเสียศูนย์ นะครับ ———————————————————————— เค้าให้ ท้าต่อวันละ 1 คน : ———————————————————————— 💗กติกาคือ: เราจะวิดพื้น 25 ครั้ง เป็นเวลา 5 วันเพื่อช่วยรณรงค์ให้ทุกคนรับรู้เรื่องภาวะ PTSD (Post Traumatic Stress Disorder หรือ ภาวะป่วยทางจิตจากเหตุการณ์รุนแรง), ภาวะวิตกกังวล, และโรคซึมเศร้า ซึ่งทั้งหมดนี้นำไปสู่การฆ่าตัวตายได้ *เมื่อคุณถูกท้า คุณจะต้องเริ่มในวันรุ่งขึ้น *ทุกวันจะต้องถ่ายวิดีโอการวิดพื้นให้ครบ 25 ครั้ง modified push up แบบเอาเข่าลงก็ได้… Read More »

iCoach Daily #112 3 Jn 1:2 …I wish above all things that thou mayest prosper and be in health…

KJV 3 John 1:2 Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. iCoach Daily started when I accepted a challenge to do pushups for 25 days to raise awareness for Post Traumatic Stress Disorder (PTSD), at first I was afraid because I don’t like… Read More »